Protokollat om etablering af barselsordning indenfor industrien

Overenskomstforhandlingerne 1995, Industriens overenskomst:

 • Overenskomstens parter er enige om at etablere en barselsordning efter følgende principper:
  Arbejdsgiveren udbetaler til arbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet, løn under barsel/adoption (“barselsorlov”) i indtil 14 uger.
  Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, jf. sygelønsbestemmelsen (ny paragraf 23, stk. 3), dog max. 95 kr. pr. time.
  Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.
  Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under “fædreorlov”. 

 • Såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres maksimumbeløbet tilsvarende.

 • Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. marts 1997. Alle eventuelt eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til bortfald efter reglerne i §8, stk.1.

 • For at udligne udgifterne til barselsordningen mellem industriens virksomheder og brancher opretter Dansk Industri Industriens Barselsfond.

 • Dansk Industri kan indgå en aftale med IndustriPension Holding A/S om at administrere Industriens Barselsfond.

 • Industriens Barselsfond modtager et af Dansk Industri fastsat bidrag, hvis størrelse fastsættes under hensyn til de forventede udgifter ved ordningen. Bidragsbetalingen påhviler virksomhederne og er en del af Industriens Overenskomst.

 • Industriens Barselsfond refunderer arbejdsgiverne for deres udgifter til den ovenfor anførte ordning med løn under barsel.

 • Dansk Industri kan tilbyde at lade andre industrielle arbejdsgiverforeninger deltage i udligningsordningen i Industriens Barselsfond, såfremt de lader deres arbejdsmarkedspensionsordning indgå i IndustriPension.

København, den 20. februar 1995

For Dansk Industri

                

For CO-industri

Gerhard Albrechtsen   Max Bæhring
Hans Skov Christensen   Willy Strube